Revize elektrospotřebičů a elektrického ručního nářadí je zaměstnavatelovou povinností.

Zákonnou povinností každého zaměstnavatele je vytvářet pro své zaměstnance takové podmínky, které budou v souladu s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, ale také s předpisy o bezpečnosti technických zařízení. Zaměstnavatel proto musí mimo jiné zajistit i provádění pravidelných kontrol a revizí technických zařízení. A to platí i v případě, že dané pracoviště není v jeho vlastní budově, nýbrž v nájmu u někoho jiného. Za stav majetku má totiž odpovědnost ten, kdo ho spravuje

Jak často se dělají revize elektrospotřebičů a elektrického ručního nářadí?

Revize musí probíhat pravidelně v intervalech, které jsou závislé na typu spotřebiče a ručního nářadí.  Málokdo však ví, že za elektrospotřebič se považuje a revizi podléhá i např. prodlužovací kabel (obecně známý jako "prodlužka") nebo např. soukromá nabíječka na telefon, kterou si přinesete z domova.

Sníží se riziko požáru a úrazu

Proč je revize elektrospotřebičů tak důležitá? Díky tomu, že se dozvíte, v jakém stavu jsou vaše elektrická zařízení, budete moci snížit riziko nebezpečí požárů a předcházet možnému úrazu elektrickým proudem. Navíc nezapomínejte, že dojde-li na pracovišti k jakémukoli úrazu, za škodu nese odpovědnost právě zaměstnavatel a v případě, že není prováděna dostatečná revize elektrických zařízení, může se stát, že vám při požáru či úrazu elektrickým proudem pojišťovna nevyplatí celou pojistnou částku.

Pozor na pokuty

A existuje ještě jeden velice pádný důvod, proč dbát na pravidelné revize elektrických zařízení – Inspektorát práce by vám totiž jinak mohl udělit pokutu až do výše dvou milionů korun. Revize elektrické instalace a hromosvodu je navíc nezbytná při kolaudaci nové stavby.

Cílem revize elektrospotřebičů a elektrického ručního nářadí  je tedy zajistit bezpečnost. Bezpečnost elektrického zařízení je přitom v příslušném právním předpise definována jako schopnost elektrického zařízení neohrožovat lidské zdraví, užitková zvířata, majetek či okolní prostředí elektrickým proudem, napětím, ani dalšími jevy, které jsou účinky elektřiny vyvolávány.

Objednejte si revizního technika

Vzhledem k tomu, že za zaměstnance má odpovědnost zaměstnavatel, je právě na něm, aby pravidelné revize elektrospotřebičů zajistil. Je celkem pochopitelné, že zaměstnavatel, který je v oblasti elektrotechniky naprostý laik, není schopen stav elektronického zařízení sám správně posoudit. Proto by si měl pravidelně objednávat revizního technika.

Elektrické ruční nářadí

Elektrické ruční nářadí je z hlediska obecné definice také spotřebič. Nicméně jeho postavení je trochu odlišné od běžných spotřebičů, na které jsme zvyklí. Je to dáno kombinací vnějších vlivů, které na ně při jeho užívání působí.

Elektrické ruční nářadí:

 • se při práci drží v ruce,
 • používá se v prostředí zvyšujícím:
 • nebezpečí poškození (prach, otřesy),
 • nebezpečí úrazu elektrickým proudem (vodivé okolí),
 • při práci se s ním nezachází vždy nejšetrněji.

Přestože se v mnohých případech považuje nebezpečí, které při užívání elektrického ručního nářadí vzniká, za naléhavější než nebezpečí vyplývající z užívání běžných elektrických spotřebičů, dospělo se v rámci projednávání posledního vydání CSN 33 1600 ed.2:2009 Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání (revidovaná norma nyní sjednocuje požadavky na revize elektrických spotřebičů i elektrického ručního nářadí) k závěru, že lhůty revizí elektrického ručního nářadí budou stanoveny stejným způsobem jako pro elektrické spotřebiče, to znamená podle toho, kde a k čemu se používají.

Lhůty revizí nářadí

Pro nářadí platí stejné lhůty revizí jako u ostatních spotřebičů. Užívání nářadí je však prakticky zredukováno na tyto skupiny:

 • skupina A
  nářadí poskytované formou pronájmu dalšímu provozovateli nebo přímému uživateli,
 • skupina B
  nářadí používané ve venkovním prostoru (na stavbách, při zemědělských pracích atp.)
 • skupina C
  nářadí používané při průmyslové a řemeslné činnosti ve vnitřních prostorách.