Kontrola provozuschopnosti a revize elektrické požární signalizace EPS – LITES, DECTOMAT, ESSER a COOPER

Dle požadavků Vyhlášky 246/2001 se provádí u systému EPS následující kontroly a testy Zkoušky činnosti EPS za provozu (§8 Elektrická požární signalizace) 

  • 1x měsíčně u ústředen a doplňujících zařízení 
  • 1x za půl roku u samočinných hlásičů a zařízení, která EPS ovládá Roční kontroly provozuschopnosti (§ 7 Vyhlášky l 246/2001) 
  • 1x ročně kontrola celého systému v plném rozsahu (pokud není stanoveno častěji) Koordinační funkční zkouška (ČSN 730785 čl. 4.8) 
  • 1x ročně v rozsahu celého systému EPS včetně ostatních připojených PB systémů

Některé pojmy EPS dle normy ČSN342710:
OPPO - obslužné pole PO
KTPO - klíčový tresor PO

Koordinační funkční zkoušku řídí zkušební technik systému EPS za přítomnosti zkušebních techniků všech připojených, ovládaných a doplnujících zařízení. Koordinační funkční zkouška podléhá dozoru projektanta PBŘ.

Co je čas T1 a T2?

Čas T1 je časový interval, ve kterém musí obsluha ústředny EPS potvrdit předepsaným úkonem na ústředně příjem úsekového poplachu. Pokud neprovede obsluha ústředny v čase T1 předepsaný úkon, dojde k poplachu. Provede-li obsluha ústředny předepsaný úkon spustí se samočinně časový interval T2. Čas T1 se na ústředně EPS nastavuje do 1 minuty.

Čas T2 je časový interval,  ve kterém musí obsluha ústředny EPS potvrdit předepsaný úkon na ústředně. Pokud neprovede obsluha ústředny v čase T1 předepsaný úkon, dojde k signalizaci všeobecného poplachu. Provede-li obsluha ústředny předepsaný úkon, zastaví se čas T2. Čas T2 se na ústředně EPS nastavuje do 6 minut.

Systém EPS může být použit ke spuštění, ovládání či monitorování jiných požárně bezpečnostních zařízení jako jsou:

a) zařízení pro odvod kouře a tepla
b) požární klapky
c) systémy varování
d) systém nouzového osvětlení
e) stabilní hasicí zařízení
f) klíčové trezory 
g) systémy pro otevírání a uzavírání nouzových východů, požárních uzávěrů apod.