Měření osvětlení

Měření denního osvětlení

Přirozené světlo a sluneční paprsky jsou zkrátka pro lidský organismus i zdravou psychiku naprosto nezbytné. Podstatnou část dne trávíme v budovách – ať už v práci nebo doma – proto problematiku dostatečného proslunění/zastínění a denního osvětlení musíme vědomě zahrnovat už do projektování obytných staveb. K ověření správnosti projektu a splnění normových hodnot a hygienických předpisů provádíme měření intenzity denního osvětlení.

Co se při výpočtech a měření osvětlení zohledňuje pro vytvoření ideálního stavu?

 • reálné, nezkreslené vnímání barev
 • dostatečná intenzita osvětlení
 • požadovaný směr osvětlení
 • světelné podmínky pro různé činnosti dle určení místnosti

Kdy je výpočet a měření osvětlení na řadě?

Už projektant musí při své práci myslet na využití slunečního záření a využít ho ve prospěch interiéru. Dnešní člověk sice tráví většinu času ne venku jako v historii, ale uvnitř – přesto stále podvědomě preferuje přirozené světlo. Bez něj strádá na duši i na těle. Proto se denní osvětlení, proslunění a zastínění vypočítává v projektové přípravě dané stavby a musí se při tom pracovat s kritérii, která nám ukládají příslušné normy a hygienické předpisy, jejich splnění následně prokazuje měření intenzity denního osvětlení.

Které to jsou? Není jich málo…

 • ČSN EN 73 0580-1 – Denní osvětlení budov – Část 1: Základní požadavky
 • ČSN EN 73 0580-2 – Denní osvětlení budov – Část 2: Denní osvětlení obytných budov
 • ČSN EN 73 0580-3 – Denní osvětlení budov. Část 3: Denní osvětlení škol
 • ČSN EN 73 0580-4 – Denní osvětlení budov. Část 4: Denní osvětlení průmyslových budov
 • ČSN EN 73 0581 – Oslunění budov a venkovních prostor
 • ČSN EN 73 4301 – Obytné budovy

 

Měření umělého osvětlení

Měření umělého osvětlení se provádí kvůli zachování zrakové pohody lidí na pracovišti, ale samozřejmě i ve školách či nemocnicích. V šeru se nikomu nepracuje dobře. Natož s radostí! Intenzitu osvětlení na pracovišti, v bytovém domě, na chodníku nebo dokonce silnici ošetřují proto zákony, předpisy, vyhlášky, normy. Detaily najdete od Zákoníku práce až po normy ČSN. Tam najdete hodnoty intenzity osvětlení konkrétních pracovišť. Musí splňovat určené minimální a maximální hodnoty, které se ověřují měřením.

Nestačí, aby světlo fungovalo. Ideální, tedy správné osvětlení ovlivňuje náš výkon, náladu, zdraví, dokonce i bezpečnost (nejen) na pracovišti. Nevíte, jak ještě podpořit pohodu a produktivitu svých zaměstnanců? Pořádně jim posviťte! A tím pořádně nemyslíme namontovat jednu žárovku na každou kancelář navíc… A v neposlední řadě je potřeba provést měření umělého osvětlení!

Normy, co zaslouží vaši pozornost

 • ČSN EN 12464-1, Světlo a osvětlení, Osvětlení pracovních prostorů, Část 1: Vnitřní pracovní prostory
 • ČSN EN 12665, Světlo a osvětlení, Základní termíny a kritéria pro stanovení požadavků na osvětlení
 • ČSN EN 13201-4, Osvětlení pozemních komunikací
 • ČSN 730850-1,  Denní osvětlení budov, Základní požadavky a navazující normy

 

Kontroly a měření nouzového osvětlení

Měření nouzového osvětlení se provádí zejména ke kolaudaci a na vyžádání hygieny. Mimo měření intenzity NO se provádí i revize, tu požaduje zpravidla stavební úřad a kontrola provozuschopnosti nouzového osvětlení, nebo kontrola provozuschopnosti nouzového únikového osvětlení. Tu požadují zejména hasiči a opakuje se v periodě 1 rok.

Před objednávkou je tedy nutné si ujasnit, jaké měření, či kontrolu, budete potřebovat. Případně můžete objednat měření i zkoušku. (Jedná se o dva různé produkty.) V případě dalších dotazů a objednávek nás, prosím, kontaktujte.

Nouzové osvětlení je dle platné legislativy (vyhláška MV č. 246/2001 Sb. o požární prevenci) zařízením pro únik osob při požáru. Nouzovým únikovým osvětlením se dle čl. 3.1 ČSN EN 1838 rozumí takové osvětlení, které se automaticky zapne při výpadku hlavního osvětlení.

Jedná se tedy o rozvody pro napájení osvětlovacích těles, ať už s vlastním zdrojem nebo s centrálním rozvodem bezpečného napětí, včetně jistících prvků a komponentů. Nouzové únikové osvětlení se dle ČSN EN 1838 dělí na nouzové osvětlení únikových cest dle čl. 3.4, protipanické osvětlení dle čl. 3.5 a nouzové osvětlení prostorů s velkým rizikem dle čl. 3.6.

Hlavním účelem nouzového únikového osvětlení je umožnit bezpečný odchod z prostoru při výpadku normálního napájení.

Účelem nouzového osvětlení únikových cest je umožnit přítomným bezpečný odchod z prostoru poskytnutím vhodných podmínek pro vidění a určení směru na únikových cestách a na zvláštních místech a zajistit snadné dosažení a použití protipožárních a bezpečnostních zařízení.

Účelem protipanického osvětlení (veřejných prostorů) je zmenšit pravděpodobnost paniky a umožnit přítomným bezpečný pohyb směrem k únikovým cestám poskytnutím vhodných podmínek pro vidění a určení směru. Směr světla na únikových cestách a ve veřejných prostorech má být dolů k pracovní rovině, osvětleny však mají být také všechny překážky do výšky 2 m nad touto plochou. Protipanické osvětlení se používá v prostorech, ve kterých nejsou určeny únikové cesty, tj. v halách, v prostorech s podlahovou plochou větší než 60 m2 nebo v menších prostorech, pokud je v nich přídavné riziko, jako je používání prostoru velkým množstvím lidé.

Účelem nouzového osvětlení prostor s velkým rizikem je přispět k bezpečnosti lidí při potenciálně nebezpečných procesech nebo situacích a umožnit řádné ukončení činností uskutečňovaných pro bezpečnost ostatního osazenstva v daném místě.