PROHLÍDKY A FUNKČNÍ ZKOUŠKY EZS

PROHLÍDKA EZS – PŘED SPUŠTĚNÍM

Cílem je zjištění shody s projektem (návrhem), zaznamenání odchylek po realizaci díla. V rámci prohlídky se kontrolují prvky EZS, přenosové trasy, ústředna EZS a navazující zařízení (zhodnocovací jednotky, zařízení propojující další poplachové a nepoplachové aplikace).

REVIZE ELEKTRICKÝCH INSTALACÍ EZS

Každá elektrická instalace musí mít po dokončení výstavby výchozí revizi dle čl. 61 normy ČSN 33 2000-6 (Elektrická instalace nízkého napětí – Část 6: revize). Předmětem výchozí revize jsou přívody a připojení napájecích zdrojů jednotlivých prvků EZS. Pokud se napojuje přívod na stávající rozvod NN a nedochází k změně jištění – výchozí revize je nahrazena záznamem o kontrole.

Pravidelné revize přívodu a připojených zdrojů se provádí ve lhůtách dle ČSN 33 1500.

PRAVIDELNÉ PROHLÍDKY EZS

Jedná se o provedení prací, které jsou nezbytné pro vystavení posudku o stavu zařízení v provozu.

Obvykle se prověřuje:

  • Mechanické upevnění a čistota průzoru detektoru
  • Poškození krytů prvků EZS
  • Stav propojovacího vedení
  • Stavební úpravy, které by mohly ovlivnit funkci EZS
  • Odstranění závad v předchozích zjištění
  • Vedení provozních deníků
  • Dostupnost návodů k obsluze a údržbě
  • Kontrola dostupnosti dokumentace

Dle ČSN CLC/TS 50131-7 v kapitole 13 je uvedeno, že četnost pravidelné prohlídky je dána buď výrobcem, a nebo dle dohody mezi servisní (zřizovatelskou) organizací a zákazníkem.

FUNKČNÍ ZKOUŠKY EZS

Funkční zkoušky se provádí po provedené revizi elektrické instalace systému EZS. Rozsah je stanoven dohodou mezi servisní (zřizovatelskou) organizací a zákazníkem.